Co grozi za ujawnienie danych osobowych – jaka kara?

0 1177

W dniu 10 maja 2018 r. w życie weszła nowa ustawa o ochronie danych osobowych (uwzględniająca unijne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO) zgodnie z którą za nielegalne przetwarzanie danych osobowych sprawcy grozi m.in. do trzech lat pozbawienia wolności.

Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć wszelkie operacje, jakich na owych danych można wykonać, czyli m.in. ich gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, modyfikowanie, udostępnianie, ujawnianie oraz usuwanie.

W świetle obowiązujących przepisów bezprawne przetwarzanie, a zatem i ujawnienie danych osobowych, wiąże się z odpowiedzialnością karną, odpowiedzialnością cywilną oraz administracyjnymi karami pieniężnymi.

Ujawnienie danych osobowych – odpowiedzialność karna

Sankcje karne za ujawnianie danych osobowych zostały określone w artykule 107 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Artykuł ten brzmi następująco:

1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Ujawnienie danych osobowych – odpowiedzialność administracyjnoprawna

Zgodnie z artykułem 83 RODO oraz z artykułem 102 ustawy z 10 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może nakładać następujące kary pieniężne za złamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych:

• na podmioty należące do organów publicznych – do 100 000 zł;

• na podmioty, które nie należą do organów publicznych – do 10 lub do 20 milionów euro, a w przypadku przedsiębiorstwa: do 2 lub do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (maksymalna wysokość kary pieniężnej zależy od tego, które przepisy RODO zostały naruszone).

Ujawnienie danych osobowych – odpowiedzialność cywilnoprawna

Za ujawnienie danych osobowych można zostać pociągniętym do odpowiedzialności także na podstawie artykułu 23. Kodeksu cywilnego, który mówi że:

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Osoba, która dochodzi ochrony swoich dóbr osobistych w postępowaniu cywilnym, ma prawo zażądać, aby pozwany :

1) zaniechał działania wyrządzającego szkodę;

2) dopełnił czynności potrzebnych do usunięcia skutków tego działania, w szczególności ażeby złożył oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

3) zapłacił jej zadośćuczynienie lub dokonał wpłaty określonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Dzień Chłopaka – kiedy wypada

O tym, że Dzień Kobiet wypada 8 marca, wiedzą wszyscy,...

0 847

Co grozi za samowolę budowlaną –...

Zgodnie z ust. 1 art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994...

0 948

Co grozi za udział w bójce i pob...

W świetle obowiązujących przepisów udział w bójce...

0 1094

Co to znaczy list ekonomiczny?

Obecnie oferty firm kurierskich oraz poczty są bardzo...

0 1579

Ile idzie poste restante?

Mimo bardzo rozwiniętej komunikacji elektronicznej,...

0 3045

Jak zrobić przelew przez internet?

Rachunki, czynsz, podatki- te płatności jeszcze stosunkowo...

0 2789

Opinie - Co grozi za ujawnienie danych osobowych – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za ujawnienie danych osobowych – jaka kara?