Co grozi za niechodzenie do szkoły – jaka kara?

0 1479

Zgodnie z ust. 2 art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat, i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Z kolei art. 42 przywołanej ustawy mówi, że niespełnianie obowiązku szkolnego „podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”, co sprowadza się do nałożenia grzywny w celu przymuszenia na przedstawicieli ustawowych dziecka. Należy bowiem podkreślić, że to obowiązkiem rodziców/opiekunów jest zgłoszenia dziecka do szkoły, zapewnienie jego regularnej obecności na zajęciach oraz stworzenie dziecku takich warunków, które umożliwiają mu przygotowywanie się do zajęć (ust.1 art.40).

W świetle art. 121 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji grzywna w celu przymuszenia może być nakładana wielokrotnie w tej samej bądź w wyższej kwocie, ale łącznie nie może przekroczyć 50 tysięcy złotych, a jednorazowo – 10 tys. złotych. Przy czym grzywny mogą zostać umorzone, jeżeli dziecko zacznie regularnie chodzić do szkoły. 

Kontrolą spełniania obowiązku szkolnego zajmują się dyrektorowie szkół. Do ich zadań należy m.in. wystosowywanie pisemnych upomnień, a także wystąpienie z wnioskiem o rozpoczęcie egzekucji. Jeżeli egzekucja nie przynosi efektów, dyrektorowi pozostaje złożenie wniosku do właściwego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego, aby ten zajął się sprawą małoletniego ucznia. Sąd rodzinny zwykle orzeka nadzór kuratora nad dzieckiem, niemniej w skrajnych przypadkach możliwe jest również pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej.

Jak sprawdzić, gdzie jest list p...

Oczekując przesyłki poleconej trudno być cierpliwym,...

5 1683

Ile idzie Allegro polecony InPost?

Zamawiając różne rzeczy ze sklepów internetowych...

0 929

Dzień Nauczyciela – kiedy wypada

Dzień Nauczyciela, a właściwie: Dzień Edukacji...

0 827

Ile prądu zużywa grzejnik?

Zima, to pora roku, podczas której zużycie energii...

1 4589

Co to znaczy list polecony prior...

Jedną z najpopularniejszych ofert Poczty Polskiej...

0 1688

Co grozi za mobbing – jaka kara?

W świetle obowiązujących przepisów pracodawców,...

0 1444

Opinie - Co grozi za niechodzenie do szkoły – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za niechodzenie do szkoły – jaka kara?